|
اطلاعات بار
52 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
همدان

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک کمپرسی
نوع بار
کودمرغی

زمان بارگیری
شنبه ۲۱ اردیبهشت
کرایه:
تنی 60,000 تومان