|
اطلاعات بار
21 دقیقه قبل
مبدا
قرچک
مقصد
همدان

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی
نوع بار
کودمرغی

زمان بارگیری
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت
کرایه:
تنی 130,000 تومان