|
اطلاعات بار
57 دقیقه قبل
مبدا
حسن آباد
مقصد
زنجان

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک کمپرسی
نوع بار
اکسید روی

زمان بارگیری
شنبه ۲۱ اردیبهشت
کرایه:
47,000 تومان