|
اطلاعات بار
55 دقیقه قبل
مبدا
اهواز
مقصد
ساوه

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی ,بغلدار چادری ,
نوع بار
شکر

زمان بارگیری
پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت
کرایه:
تنی 130,000 تومان