|
اطلاعات بار
37 دقیقه قبل
مبدا
تاکستان
مقصد
رشت

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار روباز ,باری مشبک ,
نوع بار
روغن نباتی مایع خوراکی

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
500,000 تومان