|
اطلاعات بار
50 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
کوهک سراوان

وزن
75 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار چادری ,ترانزیت ,
نوع بار
انواع کاشی

زمان بارگیری
شنبه ۲۱ اردیبهشت
کرایه:
تنی 277,000 تومان