|
اطلاعات بار
57 دقیقه قبل
مبدا
تاکستان
مقصد
ارومیه

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار چادری
نوع بار
روغن نباتی مایع خوراکی

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
1,950,000 تومان