اعلام بار و حمل بار سیمان کیسه ای با تریلر از مامونیه به دیلمان

مبدا
مامونیه
مقصد
دیلمان

وزن
مجاز
نوع خودرو
تریلر
نوع بار
سیمان کیسه ای

زمان بارگیری
پنجشنبه 16 مرداد
کرایه:
تنی 52 تومان

باربری اینترنتی و حمل بار آنلاین و حمل و نقل بار با تریلر