مجله خبری آی‌پین

بارنامه الکترونیکی

بستر الکترونیکی حمل و نقل کالا در سامانه جامع مدیریت ترابری در ایجاد بارنامه های الکترونیکی، تحولی مثبت درصنعت حمل و نقل و حملشرکت کشتیرانی PIL سنگاپور با همکاری شرکت غول تکنولوژی IBM آمریکا ابر اساس تکلیف قانونی مقرر است بارنامه کاغذی به تدریج حذف و تا سا...
3دقیقه
باربری آنلاین ضامن آینده کاری (قسمت 1)
باربری آنلاین ضامن آینده کاری (قسمت 1)

بستر الکترونیکی حمل و نقل کالا در سامانه جامع مدیریت ترابری در خدمت شرکتهای حمل و نقل و صاحبان کالاست.

3دقیقه
بارنامه های الکترونیکی چیست؟
بارنامه های الکترونیکی چیست؟

ایجاد بارنامه های الکترونیکی، تحولی مثبت درصنعت حمل و نقل و حمل بار جاده ای کشور به وجود آورده است.

2دقیقه
بارنامه الکترونیکی وارد صنعت کشتیرانی شد
بارنامه الکترونیکی وارد صنعت کشتیرانی شد

شرکت کشتیرانی PIL سنگاپور با همکاری شرکت غول تکنولوژی IBM آمریکا از یک بارنامه الکترونیکی به صورت آزمایشی استفاده کرد.

5دقیقه
تا سال آینده بارنامه‌ها الکترونیکی می‌شوند
تا سال آینده بارنامه‌ها الکترونیکی می‌شوند

بر اساس تکلیف قانونی مقرر است بارنامه کاغذی به تدریج حذف و تا سال آینده تمام بارنامه‌ها به صورت الکترونیکی صادر شود

2دقیقه
برخورد قانونی با حمل‌ونقل کالای بدون بارنامه
برخورد قانونی با حمل‌ونقل کالای بدون بارنامه

هر گونه جابه‌جایی کالا در جاده‌های کشور، مستلزم دریافت سند حمل (بارنامه) بوده و با متخلفان به صورت ویژه برخورد قانونی می‌شود.